Dog-Man

Allmänna villkor tjänster

1.      Allmänt

Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller när en kund, såväl privatperson som en juridisk person (“Kunden”), beställer AB Dogman, org. nr. 556493-9519 eller någon av de bolag som tillhör samma koncern som AB Dogmans (”Dogman”) tjänster (”Tjänsten”) för trimning, kloklippning, andra pälsvårdsbehandlingar samt övriga tjänster i Dogmans serviceutbud som innefattar arbete på djur ("Djuret").

Kunden kan beställa Tjänsten via telefon, internetbokning eller direkt i butik. Vid bokningstillfället erhåller Kunden information om Tjänstens innehåll. I samband med bokning accepterar Kunden de Allmänna Villkoren och ett avtal har då uppkommit mellan Kunden och Dogman ("Avtalet”).

2.      Tjänstens utförande

Dogman tillhandahåller Tjänsten vid den överenskomna tidpunkten med adekvat omsorg och professionalism. Dogman förbehåller sig rätten att vägra att utföra Tjänsten för det fall att Djuret är aggressivt, på annat sätt utsätter personalen eller sig själv för fara, eller uppvisar tecken på sjukdom. Dogman har också rätt att på samma grunder avbryta Tjänsten efter att den påbörjats och begära att Kunden hämtar Djuret. Om Dogman, på dessa grunder, har vägrat att utföra Tjänsten eller har avbrutit Tjänsten har Dogman alldeles oavsett rätt att debitera Kunden fullt pris för den bokade Tjänsten.

3.      Kundens åtaganden

Kunden är ansvarig för att tillse att:

  • Djuret är fullt friskt vid avlämnandet.
  • Djuret, såvida Kunden och Dogman inte överenskommit om något annat, är försett med koppel/sele och halsband.
  • Kunden har överlämnat ett telefonnummer till Dogman, genom vilket Kunden kan nås under hela den tiden som Djuret befinner sig hos Dogman.
  • All information som Kunden försett Dogman med är korrekt.
  • Djuret inte har några parasiter eller andra smittsamma sjukdomar vid tiden för utförandet av Tjänsten.
  • Djuret skall vara försäkrat. Djurägaren skall även ha en hemförsäkring som omfattar ansvarsförsäkring för Djuret och som omfattar samtliga skador som Djuret kan komma förorsaka för Dogman eller tredje man under den tid som Djuret är i Dogmans vård. Kunden ska på anfordran av Dogman kunna uppvisa en giltig kopia av försäkringsbrevet.
  • Dogman har erhållit samtlig information om Djurets temperament och/eller eventuella skador hos Djuret som kan vara relevant för Tjänstens utförande.
  • Djuret är vaccinerat i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer.
  • Kunden är Djurets legala ägare eller i annat fall har rätt att beställa Tjänsten för Djuret.
  • Kunden hämtar Djuret vid den överenskomna tidpunkten. Är Kunden försenad ska Kunden meddela Dogman detta omgående. Dogman har rätt att ta ut en extra avgift från Kunden om 495 kr per timme som Kunden är försenad med upphämtning. Om Djuret ej hämtas samma dag förbehåller sig Dogman rätten att lämna över Djuret till vederbörliga instanser samt kräva ersättning för eventuella kostnader förknippat med detta.

4.      Priser

Dogman har rätt att ge Kunden ett fast pris för Tjänsten vid bokningstillfället. För det fall att ett fast pris ej överenskommits med Kunden ska Kunden betala pris enligt vid var tid gällande prislista som går att finna på Dogmans hemsida (www.dogman.se).

5.      Extraarbete

Om Dogman under Tjänstens utförande upptäcker att ytterligare arbete krävs för att uppnå överenskommet resultat, ska Dogman kontakta Kunden för att få ett godkännande för att utföra extraarbetet. Om Kunden inte går att nå, har Dogman rätt att utföra extraarbetet givet att kostnaden för extraarbetet är rimligt i relation till det tidigare uppskattade slutpriset. Dogman kan också välja att inte utföra extraarbetet.

6.      Betalning

Om inte något annat har överenskommits mellan Kunden och Dogman ska Kunden betala för Tjänsten när Djuret hämtas från Dogman. Betalning sker med bankkort eller swish. Om Kunden inte betalar för Tjänsten vid avhämtning kommer Kunden att debiteras ränta i enlighet med räntelagen (1975:365).

7.      Ångerrätt

Är Kunden konsument, och om Avtalet slutits via internetbokning, så har Kunden rätt att frånträda detta Avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då Avtal ingicks. Ångerfristen räknas från dagen efter Avtalet ingicks. Vill Kunden utöva ångerrätten ska Kunden till Dogman skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda Avtalet (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Kunden ska skriva in sitt namn, sin adress, sitt telefonnummer och sin e-postadress. Kunden kan använda den till de Allmänna Villkoren bifogade standardblanketten för utövande av ångerrätten, men det är inte ett krav.

För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kunden lämnar eller skickar sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om Kunden frånträder detta Avtal kommer Dogman att betala tillbaka eventuell erlagd betalning som Dogman fått från Kunden. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Dogman underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Dogman kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Dogman om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något.

Om Kunden bett att Tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska Kunden betala ett belopp som står i proportion till vad Kunden mottagit till dess att Kunden meddelade Dogman sin avsikt att frånträda Avtalet, jämfört med hela omfattningen av Avtalet.

8.      Reklamation

Är Kunden konsument och vill åberopa att Tjänsten är felaktig ska Kunden underrätta Dogman om detta inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att Kunden märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år.

Reklamation kan ske på flera sätt, antingen genom brev eller e-post till den post respektive e-postadress som angivits i samband med att Avtalet slöts. Alternativt personligen på den postadress som angivits i samband med att Avtalet slöts. Dogman återkopplar senast inom en vecka till Kunden med sin inställning till reklamationen.

9.      Avbokning

Kunden har rätt att avboka Tjänsten senast 24 timmar innan utsatt tid. Om Kunden avbokar senare än så har Dogman rätt att debitera Kunden en avbokningsavgift på halva priset av bokad Tjänst, oavsett om Kunden bokar en ny tid eller inte. Om Kunden inte dyker upp till utsatt tid har Dogman rätt att debitera Kunden fullt pris för den bokade Tjänsten.

10.      Skada

Kunden är fullt ansvarig för eventuella skador eller kostnader som orsakas av Djuret hos Dogman eller tredje man. Vidare är Kunden ansvarig för samtliga skador som uppkommer hos Dogman eller tredje man till följd av att Kunden inte uppfyller sina åtaganden enligt punkt 3.

Om Djuret blir skadat eller insjuknar under den tid som Djuret är i Dogmans vård är Dogman ej ansvarigt för skada hos Djuret såvida inte Dogman orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. Om Djuret skadas eller insjuknar kommer Dogman att kontakta Kunden på det telefonnummer som Kunden har uppgett till Dogman. Om Djuret skadas eller insjuknar under den tid som Djuret är Dogmans vård förbehåller sig Dogman rätten att ta Djuret till en veterinär. Eventuella kostnader härför har Dogman rätt att debitera Kunden.

Eventuell skada skall i första hand regleras via Kundens försäkring och eventuella anspråk mot Dogman förs via Kundens försäkringsbolag. Dogman ska aldrig bli ersättningsskyldig för följdskador och/eller indirekta skador.

11.      Personuppgifter

Dogman kommer att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Information om hantering av personuppgifter och rättigheter finns i Dogmans Integritetspolicy.

12.      Bilder

Dogman kan, med Kundens medgivande, ta bilder av Djuret och använda dessa i kommunikations- och marknadsföringssyfte, i tryckt och digitalt format inklusive sociala medier. Dogman behöver inte inkludera Djurets eller Kundens namn, och betalar inte ut någon ersättning när bilderna används.

13.      Lagval och tvister

Dessa Allmänna Villkor gäller under svensk rätt. Eventuella tvister avseende de Allmänna Villkoren mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.